Schriftelijke toestemming (voorheen: vergunning)

Om in het binnenwater te mogen vissen heeft elke sportvisser een schriftelijke toestemming nodig van degene die het visrecht heeft op het water waarin men wil vissen. Die visrechthebbende is in de meeste gevallen een hengelsportvereniging of federatie die visrecht heeft gehuurd voor de leden en deze visrechten via een schriftelijke toestemming beschikbaar stelt.

 Visserijwet

De regelgeving geeft de voorwaarden aan waaronder in de federatiewateren mag worden gevist. Op basis van de Visserijwet zijn al een aantal bepalingen van toepassing waaraan iedere sportvisser zich dient te houden. De meest bekende bepalingen zijn wel dat zonder een schriftelijke toestemming (voorheen: vergunning) en/of Vispas niet mag worden gevist en dat het gebruik van meer dan twee hengels niet is toegestaan.

Voor de rechthebbende op het visrecht is het echter mogelijk om op grond van nadere overwegingen ook aanvullende beperkingen in de schriftelijke toestemming op te nemen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan maatregelen in het kader van het te voeren visstandbeheer. Het visserijbeheer is dan afgestemd op de ontwikkeling en het beschermen van de visstand. Dit kan betekenen dat in bepaalde situaties het vissen minder mogelijkheden biedt dan de Visserijwet volgens de wettelijke regels toestaat.

 Bijzondere voorwaarden en beperkingen

In de schriftelijke toestemming van de federatie zijn een aantal bijzondere voorwaarden en beperkingen van toepassing:

 • Meeneemverbod snoek, dan wel in het bezit hebben van snoek.
 • Per visdag niet meer dan 2 snoekbaarzen meenemen c.q. in het bezit hebben
 • Vanaf de laatste zaterdag in Mei tot 1 maart van het jaar daaropvolgend mag worden gevist met één (1) hengel, geaasd met een dood visje, een stukje vis, dan wel enig kunstaas. Het vissen met een kunstvlieg kleiner dan 2,5 cm is het gehele jaar toegestaan. Bij het vissen met vis als aas is het gebruik van de takel en/of dreg toegestaan.
 • Nachtvissen is het gehele jaar toegestaan, mits op de Vispas de hologramsticker voor het nachtvissen is geplakt. Nachtvissen geldt uitsluitend voor de wateren welke direct vanaf de openbare weg bereikbaar en toegankelijk zijn. Percelen (weilanden e.d.) van aangrenzende eigenaren mogen uitdrukkelijk niet worden betreden.

Verboden visplaatsen

Ten behoeve van het waterbeheer en de bescherming van waterstaatkundige inrichtingen is de toegankelijkheid van visplaatsen in de nabijheid van gemalen en kunstwerken niet toegestaan. Het is verboden te vissen:

 • Binnen een straal van 250 meter in het gebied rondom de gemalen Hagoort, Altena en Robijns Wiel.
 • Binnen een afstand van 10 meter van bruggen, stuwen en gemalen.
 • In het gebied rond de eendenkooi bij de Midgraaf (het gebied is met borden aangegeven).
 • Vanaf de oever op het steigerterrein en vanaf de aanlegsteiger aan de Bakkerskil.

 Gesloten tijd vissoorten

Voor een aantal vissoorten bestaat een gesloten tijd. Vangt u zo’n vis in de gesloten tijd, dan moet u die levend en onbeschadigd direct in hetzelfde water terugzetten.

VISSOORT GESLOTEN TIJD
Snoek 1 maart tot aan de laatste zaterdag in Mei
Barbeel, kopvoorn, serpeling, sneep, winde, vlagzalm 1 april t/m 31 mei
Snoekbaars en baars 1 april tot aan de laatste zaterdag in Mei
Beekforel, beekridder, bronforel 1 oktober t/m 31 maart
Zeeforel, zalm het gehele jaar

Let op: voor enkele vissoorten in de federatieve toestemming geldt een langere gesloten tijd. Raadpleeg hiervoor  de federatieve toestemming!

Gesloten tijd aassoorten voor de hengel

Op grond van art. 6 van het “Reglement voor de binnenvisserij 1985” in combinatie met art. 61 van de “Uitvoeringsregeling visserij” geldt er van 1 april tot aan de laatste zaterdag van mei (voor het IJsselmeer tot en met 31 mei) een wettelijk verbod om in het Nederlandse binnenwater te vissen met een hengel met de volgende aassoorten:

 • een dood visje
 • een stukje vis (ongeacht hoe groot)
 • slachtproducten
 • alle soorten kunstaas, met uitzondering van kunstvliegen kleiner dan 2,5 cm

 Minimummaten vissoorten

Vangt u een vis kleiner dan de minimummaat voor deze soort, dan moet u die direct en onbeschadigd in hetzelfde water terugzetten.

Soort Lengte Soort Lengte Soort Lengte
Aal/paling 28 cm Snoek 45 cm Forel* 25 cm
Barbeel 30 cm Vlagzalm 35 cm Riet-/ruisvoorn 15 cm
Bot 20 cm Zeelt 25 cm Sneep 30 cm
Kopvoorn 30 cm Baars 22 cm Snoekbaars 42 cm
Serpeling 15 cm Beekridder 25 cm Winde 30 cm

* bron- beek- en regenboogforel

 Beschermde vissoorten

In de Flora- en Faunawet is een aantal vissoorten opgenomen waarop u niet mag vissen. Het betreft de volgende soorten:

Gestippelde alver Meerval
Beekprik Grote modderkruiper
Bermpje Kleine modderkruiper
Bittervoorn Rivierdonderpad
Elrits Rivierprik
Houting Steur

Meeneemverbod graskarper

Graskarper moet vanwege zijn speciale functie altijd worden teruggezet. Deze vissoort wordt uitgezet om overtollige plantengroei in het water te beteugelen.

Verbod gebruik levend aas

Het is verboden voor het vissen als aas gewervelde dieren te gebruiken (o.a. levende vissen, amfibieën, reptielen, vogels of zoogdieren). Vissen met maden, wormen, muggenlarven e.d. is wel toegestaan.

Nachtvissen

In de meeste wateren is nachtvissen het gehele jaar toegestaan. De rechthebbende op het visrecht kan aan het nachtvissen echter ook voorwaarden en beperkingen verbinden. Dit geldt ook voor de federatieve wateren. Voor het nachtvissen moet men in het bezit zijn van de nachtvispas van Sportvisserij Nederland. Nachtvissen is verder uitsluitend toegestaan voor zover de wateren direct vanaf de openbare weg toegankelijk en bereikbaar zijn.