Het waterschap Rivierenland heeft het Visplan Rivierenland goedgekeurd. Met genoegen heeft het waterschap vastgesteld dat in het Visplan veel informatie en wensen zijn opgenomen over het visserijbeheer. Met het voorliggende Visplan is een grote stap gezet om te komen tot een betere afstemming tussen de betrokken visserijpartijen enhet waterschap. Het is nu aan de VBC Rivierenland om tot resultaten te komen. Het waterschap geeft aan zich te willen inzetten om een concrete bijdrage te leveren aan de wensen en streefbeelden die zijn opgenomen in het Visplan en de VBC hierbij te betrekken.

Met betrekking tot enkele onderdelen is naar het oordeel van het waterschap meer informatie nodig en moet hierover overleg in de VBC plaatsvinden. Het gaat hierbij overigens niet om onderdelen binnen het deelstroomgebied Alm en Biesbosch.

 VBC