Steigerreglement (voorwaarden)

Steiger bordBij het innemen van een aanlegplaats voor een visboot verbindt de ligplaatshouder zich aan de voorwaarden en verplichtingen van het van toepassing zijnde steigerreglement. Vanwege het feit dat het vissen in de Bakkerskil uitsluitend mogelijk is op basis van een federatieve vergunning, betekent dit dat de ligplaatshouder lid dient te zijn van een bij de federatie aangesloten hengelsportvereniging.

Verder wordt er in beginsel van uitgegaan dat de eigenaar van de visboot ook tevens de feitelijk gebruiker is. Op basis hiervan wordt de eigenaar/gebruiker in combinatie met een geldig lidmaatschapsbewijs van een aangesloten hengelsportvereniging in het bezit gesteld van een legitimatiebewijs. Met dit legitimatiebewijs kan bij een controle eenvoudig worden vastgesteld dat de gebruiker ook daadwerkelijk gerechtigd is om een visboot aan de steiger te hebben. Ook is belangrijk dat het legitimatiebewijs helpt bij het tegengaan van oneigenlijk gebruik van de visboot in samenhang met het illegaal vissen met beroepsvistuigen, zoals fuiken. Maar ook de visstroperij, waarbij vis met ongeoorloofde vistuigen op grove wijze aan het water wordt onttrokken, kan hiermee beter en effectiever worden aangepakt.

Reglement Aanlegplaatsen

Federatie van Hengelsportverenigingen De Alm en Biesbosch

Artikel 1

In dit reglement wordt verstaan onder:

 • aanlegsteiger: de aanlegsteiger in de Bakkerskil, gelegen aan de Bakkerskilweg,
 • gemeente Altena.
 • aanlegplaats: de door de federatie aangewezen aanlegplaats voor een visboot,
 • gelegen aan de wateren van de federatie.
 • rechthebbende: Federatie van Hengelsportverenigingen de Alm en Biesbosch.
 • toezichthouder / beheerder: degene, die door de rechthebbende als zodanig is
 • benoemd of aangesteld en is belast met het toezicht op de aanlegplaatsen of gedeelte(n)
 • hiervan, alsmede zijn plaatsvervanger.
 • ligplaatshouder: de eigenaar van een vaartuig en lid zijnde van een bij de rechthebbende
 • aangesloten hengelsportvereniging. Voor zover geen ligplaatshouder aanwezig is, wordt
 • de eigenaar of medegebruiker van het vaartuig als ligplaatshouder aangemerkt.
 • legitimatiebewijs: rechtmatig bewijs voor de ligplaatshouder / eigenaar van het vaartuig
 • tot het hebben van een visboot aan een aanlegplaats, op persoonlijke naam gesteld van
 • de ligplaatshouder / eigenaar van het vaartuig met volledig adres.
 • visboot: elk vaartuig dat men voor de uitoefening van de sportvisserij pleegt te gebruiken.
 • medegebruiker: de medegebruiker, zijnde lid van een bij de rechthebbende aangesloten
 • hengelsportvereniging is geen ligplaatshouder / eigenaar van het vaartuig en is,
 • aan de hand van een daartoe strekkende legitimatie, minimaal 18 jaar en aantoonbaar als
 • medegebruiker door de ligplaatshouder / eigenaar te zijn aangemerkt. Het aanta
 • medegebruikers per ligplaatshouder is maximaal twee (2) personen.

Artikel 1.1

 1. De eigenaar/ligplaatshouder is verplicht bij verkoop, ruiling, schenking, verplaatsing e.d. van zijn boot, vooraf de Federatie De Alm en Biesbosch daarvan terstond in kennis te stellen via de toezichthouder / beheerder aanlegsteiger.
 2. De ligplaatshouder / eigenaar van het vaartuig is voorts verplicht alle gegevens van diegene aan wie hij de boot verkoopt, schenkt, ruilt of waar naar verplaatst, te verstrekken aan de toezichthouder / beheerder.
 3. Dit dient de ligplaatshouder / eigenaar van het vaartuig te doen middels het “Aanvraagformulier ligplaats Kijfhoek” wat aan hem verstrekt kan worden via de toezichthouder / beheerder.
 4. De ligplaatshouder / eigenaar van het vaartuig is verplicht minimaal 7 dagen vooraf melding te doen bij de toezichthouder / beheerder aanlegsteiger indien hij/zij de boot uit het water wil halen voor onderhoud ter plekke en/of elders of vanwege verkoop etc.
 5. Verhuur door ligplaatshouder / eigenaar van het vaartuig van de ligplaats en/of boot is verboden
 6. Bij het innemen van een aanlegplaats voor een visboot verbindt de ligplaatshouder / eigenaar van het vaartuig zich aan de voorwaarden en verplichtingen van het van toepassing zijnde steigerreglement. De ligplaatshouder, alsmede de eventuele medegebruiker(s) (18 jaar of ouder ), dienen lid te zijn van een bij de federatie aangesloten hengelsportvereniging. Zie hiervoor ook de website van de Federatie.

Artikel 1.2

De ligplaatshouder en/of medegebruiker is verplicht wijzigingen in zijn privé contactgegevens (adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en emailadres) per direct de beheerder / de federatie daarvan in kennis te stellen.

Artikel 2

 De ligplaatshouder is verantwoordelijk voor de naleving van de bepalingen van dit reglement voor zover hij hierop direct invloed kan uitoefenen en onverminderd de verantwoordelijkheid van alle andere personen, voortvloeiende uit andere wettelijke regelingen. Hij is verplicht de hiertoe nodige maatregelen te nemen en de daartoe nodige uitrusting aan boord te hebben.

Artikel 3

 1. Onverminderd zijn eigen verantwoordelijkheid moet de ligplaatshouder onverwijld de aanwijzingen opvolgen, die zowel mondeling als schriftelijk door de rechthebbende dan wel de toezichthouder worden gegeven met betrekking tot:

a. de vrijheid en veiligheid te water;

b. het gebruik van meerpalen, aanlegsteiger en overige waterwerken;

c. de wijze van vastleggen en verhalen van het vaartuig;

d. de goede orde.

e. de conditie van het vaartuig waaronder: de algemene toestand, het onderhoud, de merktekens en wijzigingen aan het vaartuig aangebracht die in conflict zijn met dit reglement en de wettelijke bepalingen.

 1. Onverminderd de straf van overtreding van het bepaalde in het vorige lid, zijn de daaringenoemde rechthebbende dan wel de toezichthouder bevoegd, in spoedeisende gevallen, op kosten van de nalatige of onwillige, zelf te doen uitvoeren hetgeen op grond van het bepaalde in het vorig lid zij hebben opgedragen.

Artikel 4

 1. Zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende is het verboden met een vaartuig een andere dan toegewezen ligplaats in te nemen. Het zonder schriftelijke toestemming van de rechthebbende betreden van een terrein kan leiden tot intrekking van de schriftelijket oestemming van de Federatie de Alm en Biesbosch.
 2. Het bedoelde in het eerste lid van dit artikel is niet van toepassing op vaartuigen, waarvoor aan de aanlegsteiger een ligplaats is gehuurd, de huursom is betaald en de ligplaatshouder in het bezit is gesteld van het legitimatiebewijs.

Artikel 5 

 1. Het vastmaken van een vaartuig mag niet anders geschieden dan aan de daartoe bestemde ringen, palen of bolders.
 2. De ligplaatshouder is verplicht zorg te dragen dat zijn vaartuig, zolang het een ligplaats inneemt, is vastgemaakt met deugdelijke meerdraden of touwen.

Artikel 6

Zonder toestemming van de rechthebbende dan wel de toezichthouder is het verboden:

 1. in de directe nabijheid van de aanlegplaats een anker of boei uit te zetten of een paal te slaan;
 2. in de directe nabijheid van de aanlegplaats een draad of touw te spannen of gespannen te hebben voor zover dit hinderlijk voor de overige ligplaatshouders kan zijn;
 3. balken, planken, masten, bomen, trappen en/of dergelijke voorwerpen bij de aanlegplaats te hebben.

Artikel 7

Het is verboden één of meerdere ankers buiten boord te laten hangen.

 1. Het is verboden voorwerpen, welke de veiligheid van vaartuigen in het water dan wel de samenstelling van de kade en oevers in gevaar kunnen brengen of anderszins schade of gevaar kunnen veroorzaken, op, aan of buiten de vaartuigen te doen steken.
 2. Het is verboden als zodanig af te meren of gemeerd te hebben, dat zij gemeerd liggende vaartuigen aan de aanlegsteiger hinder, overlast of schade kunnen veroorzaken.

Artikel 8

Het is toegestaan een vaartuig mechanisch voort te bewegen, uitsluitend met behulp van een electrische voortstuwingsinstallatie (buitenboordmotor) met een maximum voortstuwings-vermogen van 105 lbs = 4.5pk.

Artikel 9

Wanneer een vaartuig schade heeft veroorzaakt aan een ander vaartuig of enig werk van de aanlegsteiger, zoals kade of palen, moet de ligplaatshouder hiervan ten spoedigste kennis geven of opgave doen aan de ligplaatshouder van het beschadigde vaartuig en aan de rechthebbende, dam wel de toezichthouder, onder opgave van zijn naam en woonadres.

Artikel 10

Zonder toestemming of vergunning van de rechthebbende op de aanlegplaats is het verboden:

 1. op de kade van de aanlegsteiger zonder toestemming een vaartuig op te leggen, behoudens de in artikel 13, lid 2 van het Reglement aangegeven periode.
 2. bij de aanlegsteiger of op de kade een vaartuig te slopen;
 3. bij de aanlegsteiger of op de kade wrakken van vaartuigen te hebben.

Artikel 11

Het is verboden zonder toestemming van de rechthebbende en/of de toezichthouder / beheerder en op andere dan daarvoor aangewezen plaatsen en bij de aanlegsteiger een vaartuig te water te laten of uit het water te halen.

Artikel 12

Het is verboden:

 1. het terrein van de aanlegsteiger te bevuilen met afval (organisch en/of chemisch);
 2. onderhoudswerkzaamheden te verrichten aan vaartuigen die in het water liggen.

Artikel 13

 1. Het is niet toegestaan:

a. vaartuigen af te spuiten op een andere plaats dan hiervoor is aangewezen;

b. ontvettingsmiddelen aan het afspuitwater toe te voegen;

c. andere onderhoudswerkzaamheden dan afspuitwerkzaamheden op de afspuitplaats te verrichten;

d. afvalwater te lozen op het oppervlaktewater.

 1. Het is verboden onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, behoudens in de periode van 1 november tot en met 31 maart en uitsluitend op de hiervoor aangewezen plaatsen. Bij onderhoudswerkzaamheden is het verplicht een zeildoek als ondergrond te gebruiken.
 1. Het is verboden restanten van onderhoudsmiddelen, zoals verf e.d. en/of materialen op het terrein van de aanlegsteiger achter te laten.

Artikel 14

De ligplaatshouder / eigenaar van het vaartuig of medegebruiker van het vaartuig moet alle voorzorgsmaatregelen nemen en moet zich overigens zodanig gedragen, dat door zijn wijze van varen geen schade aan gemeerd liggend of passerend vaartuig, aan een oever, de aanlegsteiger of enig ander werk wordt toegebracht en dat het verkeer te water niet wordt gehinderd of overlast ondervindt.

Artikel 15

Het is verboden zonder toestemming en anders dan volgens aanwijzingen van de rechthebbende dan wel de toezichthouder / beheerder een aan de aanlegsteiger liggend vaartuig los te maken of te verhalen.

Artikel 16

Een ieder die enig (vreemd) voorwerp bij de aanlegplaats of steiger vindt, is verplicht hiervan onverwijld kennis te geven aan de rechthebbende, dan wel de toezichthouder / beheerder.

Artikel 17

Onverminderd het bepaalde in de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren is het verboden in het water stoffen of voorwerpen, olie, brandbare vloeistoffen of vloeistoffen die het water kunnen verontreinigen, te brengen, te laten vallen, te laten afvloeien, te plaatsen of te laten, of stoffen of voorwerpen zodanig te plaatsen.

Artikel 18

 1. De ligplaatshouder / eigenaar van het vaartuig of medegebruiker is verplicht onmiddellijk na het zinken van een vaartuig mededeling te doen aan de rechthebbende dan wel de toezichthouder / beheerder.
 2. Hij moet zorgdragen dat het gezonken vaartuig binnen een door de rechthebbende dan wel de toezichthouder / beheerder te bepalen termijn wordt gelicht en zonodig verwijderd. Bij gebreke van mededeling heeft de rechthebbende dan wel de toezichthouder / de het recht terstond het gezonken vaartuig te doen lichten en maatregelen te nemen, alles op kosten van de ligplaatshouder, de eigenaar of gebruiker.
 3. Gelijke bevoegdheid heeft de rechthebbende dan wel de toezichthouder / beheerder, aan zijn bevel om het vaartuig te lichten en te verwijderen binnen een door hem te bepalen termijn niet is voldaan.
 4. De toezichthouder / beheerder controleert regelmatig de boten en informeert de ligplaatshouder wanneer er teveel water in de boot staat. Wordt hier niet adequaat op gereageerd door de ligplaatshouder / eigenaar van het vaartuig, dan zijn alle daaruit voortvloeiende kosten voor diezelfde ligplaatshouder.

Artikel 19

Het is een ieder verboden zonder toestemming van de ligplaatshouder / eigenaar van het vaartuig of medegebruiker op het vaartuig te klimmen en/of zich daarop of daarin te begeven of te bevinden.

Artikel 20

Zonder daartoe gerechtigd te zijn, is het verboden zich bij de aanlegsteiger of op de kade te bevinden of vanaf de kade te vissen.Voertuigen kan men parkeren op de asfaltstrook bij de visplek aan de Bakkerskilweg.

Artikel 21

 1. Bij overtreding van de gebods- en verbodsbepalingen van dit Reglement en de hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid is de ligplaatshouder / eigenaar van het vaartuig hoofdelijk aansprakelijk.
 2. Door of namens de rechthebbende wordt alle aansprakelijkheid uitgesloten voor schade, opgelopen aan eigendommen van en/of aan de ligplaatshouder / eigenaar van het vaartuig, hoe dan ook en op welke wijze dan ook ontstaan.

Artikel 22

Met het toezicht op de handhaving van de bepalingen van dit Reglement is de rechthebbende dan wel de toezichthouder / beheerder belast.

Artikel 23

Bij aanvaarding van een aanlegplaats verklaart de ligplaatshouder / eigenaar van het vaartuig zich akkoord met de voorwaarden en bepalingen zoals in dit Reglement genoemd.

Artikel 24

Dit Reglement kan worden aangehaald als Reglement Aanlegplaatsen Federatie De Alm en Biesbosch.

Artikel 25

Dit Reglement treedt in werking op de dag nadat deze door de ledenvergadering van de Federatie van Hengelsportverenigingen De Alm en Biesbosch is vastgesteld en goedgekeurd.

Aldus vastgesteld en goedgekeurd in de ledenvergadering van 1 januari 2024.

Het bestuur,

H.van Balkom                                         H.Embregts.

voorzitter.                                                secretaris.