Privacy Statement

PRIVACYVERKLARING
Federatie van Hengelsportverenigingen de Alm en Biesbosch
Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Federatie de Alm en Biesbosch verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt. Wij gaan op zodanige wijze met uw persoonsgegevens om dat uw privacy wordt beschermd en gewaarborgd. Wij houden ons aan de wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS
Federatie de Alm en Biesbosch verwerkt hierna de genoemde persoonsgegevens van u alleen in overeenstemming met het doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt. De verwerking van de gegevens blijft beperkt tot welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt. Federatie de Alm en Biesbosch verwerkt deze gegevens als u:
a. zich inschrijft / aanmeldt als lid van een bij Federatie de Alm en Biesbosch aangesloten hengelsportvereniging;
b. een product of dienst afneemt bij Federatie de Alm en Biesbosch (zoals een nieuwsbrief, een bestelling doet of deelneemt aan wedstrijden of evenementen e.d.;
c. contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).

Federatie de Alm en Biesbosch verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

a. voorletters en naam;
b. geboortedatum;
c. adres;
d. e-mailadres;
e. telefoonnummer;
f. leeftijd;
g. geslacht;
h. iban rekeningnummer(s);
i. het lidmaatschap(snummer) van een aangesloten hengelsportvereniging;
j. en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de
hengelsportorganisaties, afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten e.d.);

Federatie de Alm en Biesbosch kan deze gegevens gebruiken voor:

• het verstrekken van gepersonaliseerde visdocumenten;
• beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);
• voorlichting (informatievoorziening);
• onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport);
• publiceren hengelsport en wedstrijdresultaten;
• controle en handhaving;
• zie verder ook onder punt 4

INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR
U kunt contact opnemen met Federatie de Alm en Biesbosch via telefoonnummer 06-40418712 via het secretariaat of per e-mail: secretaris@federatiealmenbiesbosch.nl voor:
– meer informatie over de wijze waarop Federatie de Alm en Biesbosch persoonsgegeven verwerkt;
– vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;
– inzage in de persoonsgegevens die Federatie de Alm en Biesbosch met betrekking tot u heeft geregistreerd en verwerkt;
– bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Federatie de Alm en Biesbosch.
– recht van vergetelheid; u kunt op grond van dit recht een schriftelijk verzoek indienen om uw gegevens te laten verwijderen. Vragen die bij ons binnenkomen via bovenstaand emailadres of telefoonnummer zullen wij binnen vier weken in behandeling nemen.

BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS
Federatie de Alm en Biesbosch zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens, de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt en afhankelijk van de aard van gegevens en de ( wettelijke ) verplichtingen om gegevens langer te bewaren. De bewaartermijn kan dus per doel/dienst verschillen.
Federatie de Alm en Biesbosch treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.

4. DERDEN
Federatie de Alm en Biesbosch kan uw gegevens onder voorwaarden aan de volgende derden verstrekken:
• aangesloten hengelsportfederaties, specialistenorganisaties en hengelsportverenigingen waarvan
U lid bent;
• verwerkers van Federatie de Alm en Biesbosch (voor de uitvoering van de dienstverlening );
• personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving.

Federatie de Alm en Biesbosch verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of Federatie de Alm en Biesbosch daartoe verplicht is op rond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

WIJZIGINGEN
Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.
Als u vragen heeft over deze privacyverklaring of over de verwerking van gegevens, neemt u dan contact met ons op via deze website.

Tilburg, mei 2018