Waterstaatkundige indeling

De totale oppervlakte van de federatiewateren is ongeveer 235 hectare. Het federatiegebied is waterstaatkundig in te delen in 3 beheersgebieden:

  1. het Land van Heusden en Altena
  2. de Oostwaard
  3. de Noordwaard

Het waterbeheerssysteem bestaat uit een netwerk van watergangen, dat water aanvoert, water afvoert en water bergt. Als gevolg van de lage ligging van het gebied liggen alle waterpeilen beneden de waterstand van het omliggende benedenrivierengebied, waaronder de Biesbosch.

Krekensysteem

Kreken en de hiermee in open verbinding staande zijsloten.

De kreken zijn ontstaan in de tijd dat het gebied nog onder sterke invloed stond van grote getijde-verschillen in de voormalige onbedijkte toestand. De kreken zijn lijnvormige, min of meer brede en vaak grillig gevormde wateren. Na de bedijking in samenhang met de uitvoering van de ruilverkaveling zijn de binnendijkse kreken afgezonderd van het open water van de Biesbosch en hebben een eigen waterhuishoudkundig systeem gekregen.

De kreken maken deel uit van het stelsel van hoofdwatergangen en hebben zowel een wateraan- als afvoerende functie. Dit betekent ondermeer dat vanuit het open water ook vis kan worden binnengelaten. De kreken in de Noordwaard zijn het Gat van Lijnoorden, het Boomgat, het Gat van de Zalm en de Bevert. In de Oostwaard bevinden zich de kreken Bruinkil, de Westkil / Bakkerskil en de Bleeke- of Oostkil.

In het oostelijk gedeelte van het Land van Heusden en Altena komen nog restanten voor van open wateren die ook tot de kreken kunnen worden gerekend. Hieronder vallen de Alm, de Wijde Alm, de Vierbansche Gantel, de Dusse, het Oude Maasje en het Noorderafwateringskanaal. Het krekensyteem is zeer aantrekkelijk voor de sportvisserij. Met name de individuele sportvisser vindt hier zijn visstekken.

Watergangen (de bemalingsgebieden)

De watergangen zijn lijnvormig gegraven en hebben in belangrijke mate een wateraan- en afvoerfunctie, met de nadruk op de waterafvoer. Naast de waterhuishoudkundige functie van de watergangen, hebben deze wateren ook een belangrijke functie voor de sportvisserij. Met name door de wedstrijdvisser  worden de watergangen intensief bevist.

Sommige watergangen zijn zodanig ingericht dat ook de individuele hengelaar er goed terecht kan.

Het stelsel van watergangen is als volgt te onderscheiden:

  • de hoofdafwatering tussen de gemalen Hagoort en de (koppel)stuw bij Midgraaf;
  • de hoofdafwatering van Midgraaf naar het gemaal Altena;
  • de met de hoofdwatergang in open verbinding staande zijwatergangen en  zijsloten.

Poldersystemen

Hieronder vallen de watergangen en sloten met een beperkt belang voor de waterbeheersing. De sloten hebben een belangrijke functie voor de ontwatering van de landbouwpercelen en hebben in tijden van droogte een waterconserverende functie. Voor de sportvisserij zijn de wateren van de poldersystemen weliswaar minder interessant, maar voor de ontwikkeling van de visstand des te belangrijker.

Gemeentelijke wateren Altena

Binnen de bebouwde kom van Werkendam en Woudrichem van de gemeente Altena  bevindt zich een stelsel van wateren met een waterbergende functie. Deze wateren lenen zich erg goed voor de sportvisserij in de direkte woonongeving. Het zijn de wateren die gelegen zijn in alle kernen van Werkendam en Woudrichem. Met name voor de jeugdige sportvisser zijn de gemeentelijke wateren belangrijk. Maar ook voor de minder valide en bejaarde hengelaar zijn de gemeentelijke wateren dicht bij huis aantrekkelijk.