Aanleiding en ontstaan

In het begin van de jaren ’60 werd in het Land van Heusen en Altena, de Oostwaard en Noordwaard begonnen met de uitvoering van een omvangrijke ruilverkaveling. Het landbouwgebied in de streek werd door middel van nieuwe wegen verder ontsloten en waterstaatkundig werd het gebied geheel opnieuw ingericht. Ten behoeve van de landbouw werden een aantal Biesboschkreken door middel van gemalen indirekt afgesloten van het open water. Bestaande watergangen werden verbreed en rechtgetrokken, en nieuwe hoofdwatergangen werden aangelegd.

Er waren destijds drie zelfstandige waterschappen, ieder met een eigen beleid ten aanzien van het waterbeheer. Het waterbeheer had ondermeer ook betrekking op de wijze waarop mocht worden gevist. In de oude situatie werden aan een drietal hengelsportverenigingen machtigingen verleend om vergunningen uit te reiken aan hun leden om in de verschillende wateren te kunnen vissen. Twee van deze hengelsportverenigingen waren afkomstig van buiten het beheersgebied, namelijk KEHV de Ruischvoorn in Tilburg en HSV Visscherslust in Waalwijk. De derde hengelsportvereniging was HSV Paling Paradijs in Nieuwendijk.

Als gevolg van de ruilverkaveling werden de drie waterschappen samengevoegd tot het nieuwe waterschap Hoogheemraadschap Alm en Biesbosch. De besturen van de drie hengelsportverenigingen waren hun tijd ver vooruit. Ingezien werd dat door samenwerking meer kon worden bereikt bij het nieuwe waterschap. Besloten werd om vergunningen met elkaar uit te wisselen zodat de leden meer viswateren tot hun beschikking kregen. In die tijd werden steeds meer hengelsportverenigingen opgericht. Beseft werd dat door verdere krachtenbundeling de toenemende belangen van de sportvisserij beter konden worden behartigd. Dit beantwoordde ook aan het beleid van het waterschap dat zich toen al op het standpunt stelde dat het visrecht in alle wateren het best kon worden ondergebracht bij een en dezelfde organisatie.

Bij de oprichting is destijds bepaald dat uitsluitend hengelsportverenigingen kunnen toetreden die gevestigd zijn binnen het belangengebied van de federatie. Uitzondering hierop waren de twee hiervoor genoemde hengelsportverengingen uit Tilburg en Waalwijk. Dit omdat beide verenigingen al visrechten hadden in een aantal wateren en daarnaast de mede-intiatiefnemers waren om een federatie op te richten. Op 28 september 1962 werd de oprichtingsvergadering gehouden, waarmee Federatie de Alm en Biesbosch een feit werd.

Logo-550