Taakstelling visserijcontrole

Als rechthebbende op het visrecht heeft de federatie als verantwoordelijke voor het visstand- en visserijbeheer ondermeer als taakstelling dat wordt gecontroleerd op het bezit zijn van de vereiste visdocumenten. De visserijcontrole is echter geen primaire taak van de federatie omdat in de Wet een duidelijke handhavende taak voor de Overheid is geregeld. Een volledige eigen verantwoordelijkheid voor de federatie is om die reden niet mogelijk, die ligt bij diezelfde Overheid. Daarnaast is het zo dat de wettelijke mogelijkheden van de sportvisserijsector beperkt zijn. De visserijcontrole door de federatie  is wel ondersteunend aan handhavingsinstanties. Een gezamenlijke aanpak door middel van samenwerking tussen federatie en handhavingsinstanties is dan ook van wezenlijk belang.

Doelen

De controle en de handhaving dienen verschillende doelen. Het gaat daarbij niet alleen om het bezit van de vereiste documenten (VISpas en schriftelijke toestemming) maar vooral ook om het controleren van de verschillende voorwaarden en beperkingen die in de federatieve schriftelijke toestemming zijn opgenomen. Het doel hiervan is vooral het beschermen en het beheren van de visstand. De uitgangspunten voor het visstandbeheer komen voort uit het visstandbeheerplan dat van kracht is voor alle federatiewateren. Hierover kunt u meer lezen onder Beheerscommissie. Naast het beschermen en beheren van de visstand is de controle ook van belang voor het bestaansrecht van de federatie. Door de inkomsten uit schriftelijke toestemmingen via de aangesloten verenigingen wordt de federatie in staat gesteld om haar taken goed te kunnen uitvoeren.

Samenwerking

In samenwerking met de handhavingsinstanties worden periodiek controleacties opgezet. Federatiecontroleurs en politie en/of BOA’s gaan dan samen controleren. Hierbij worden niet alleen sportvissers gecontroleerd, maar wordt ook gelet op de aanwezigheid van illegale visserij met beroepsmatige vistuigen. Hierbij valt te denken aan het zonder schriftelijke toestemming vissen met fuiken en staand want. Deze illegale visserij is aan te merken als visstroperij. Visstroperij gebeurt om commerciële doeleinden en brengen grote schade toe aan de visstand. De bestijding hiervan heeft dan ook voortdurend bijzondere aandacht.