Wijde Alm

Noorder Afwateringskanaal

De Alm

Steiger Bakkerskil

Uw boot hier? Klik hier

Noorder Afwateringskanaal

Bakkerskil

Bleek of Oostkil

Wijde Alm

De Alm

De Alm (Buitenkade)

Bleek of Oostkil

Noorder Afwateringskanaal (Peerenboom)

Noorder Afwateringskanaal (Capelse veer)

Vispassage en retentievijver in Almkerk opgeleverd

In opdracht van Waterschap Rivierenland is in Almkerk langs de provinciale weg naar N322 een vispassage en een retentievijver aangelegd. 

Vispassage

Door de aanleg van de vispassage kunnen vissen vanuit de Gantel de Alm bereiken, ondanks het peilverschil van ongeveer 1 meter. Hierdoor is het leefgebied van de vissen vergroot. Vissen kunnen zelfs naar het Afwateringskanaal doordat er een nu vrije uitwisseling mogelijk is tussen de Alm, de Gantel en de in eerder gerealiseerde vispassage tussen de Gantel en het Afwateringskanaal.

Vispassage Almkerk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Retentievijver

De retentievijver zorgt er voor dat tijdens en na hevige regenval het water in de nabij gelegen nieuwbouwwijk wordt opgevangen. Een regelbare stuw voert het water vervolgens vertraagd af. Aan de zuidkant van de vijver is een natuurvriendelijke oever aangelegd. Hier zijn rietstekken geplant die voor een natuurlijk zuiveringsproces gaan zorgen waardoor de waterkwaliteit verbetert.

Stand van zaken baggerplan Land van Heusden en Altena

Waterschap Rivierenland heeft in de winter van 2011/2012 een deel van de killen (kreken) in het Land van Heusden en Altena gebaggerd. In de Bruine Kil, de Westkil en het aansluitende gedeelte van de Bakkerskil is het werk inmiddels afgerond. In het afgelopen najaar (2012) is gestart met de tweede fase, waarbij het werk in de Bakkerkil weer wordt opgepakt en een begin wordt gemaakt met de Bleeke Kil. Tenslotte is het de bedoeling om in de winter 2013-2014 het resterende gedeelte van de Bakkerskil en de Oostkil te baggeren.

Onderzoek

Ter voorbereiding van het baggeren is de kwaliteit en hoeveelheid van het baggerslib vastgesteld. Verder is ook onderzocht of er in de bodem van de killen mogelijk nog explosieven aanwezig zijn uit de 2e wereldoorlog. Vastgesteld is dat dit misschien het geval is in de Oost-Bleeke Kil en in een klein deel van het Gat van de Loopgauw. Deze wateren kunnen om die reden pas vanaf het najaar van 2012 worden gebaggerd. Daarnaast wordt bekeken wat de beste uitvoeringsmethode is. Daarbij wordt rekening gehouden met de hoeveelheid  van de eventuele explosieven en de diepte waar ze in de bodem liggen. Veiligheid van omwonenden en werknemers staat hierbij uiteraard voorop.

Natuur

Het grootste deel van de killen vallen binnen het Natura 2000 gebied De Biesbosch. Dit betekent dat de werkzaamheden plaatsvinden in een gebied waar de natuur zeer waardevol is. Ook bevinden zich beschermde dier- en plantensoorten binnen dit gebied. Daarom wordt het baggeren verdeeld over drie winters. De natuur krijgt dan meer kans om zich te herstellen.

Herstel kreken Biesbosch en watermaatregelen voor natte natuur

Waterschap Rivierenland en adviesbureau ARCADIS werken samen aan het herstel van de BakkersKil en de Oostkil-Bleeke Kil. Dankzij verschillende maatregelen zal de waterkwaliteit verbeteren en wordt natte natuur behouden of hersteld. De kreken liggen in de Oostwaard in de gemeente Werkendam. Ze hebben een belangrijke relatie met de Biesbosch, maar staan niet meer direct hiermee in open verbinding. Dat betekent dat er geen sprake meer is van getijdewerking, maar van een vast waterpeil. Het vaste waterpeil komt vooral ten goede aan de landbouw. De natuur in het gebied is daardoor achteruit gegaan.Toch zijn er nog steeds bijzondére, natuurlijke waarden aanwezig in en om de kreken. Door realisatie van het krekenproject worden de natte natuurwaarden behouden, hersteld of opnieuw ontwikkeld. Dit gebeurt door de juiste watercondities voor natuur te creëren, bijvoorbeeld door het afgraven van oevers. Hierbij wordt overigens wel rekening gehouden met de belangen van de sportvisserij.

Visstandbeheerplan

In het kader van de integrale benadering van het waterbeheer heeft de Federatie voor haar beheergebied een visstandbeheerplan opgesteld. De Federatie doet dit vanuit haar wettelijke taakstelling voor het visstandbeheer als huurder van het visrecht.

Op basis van het visstandbeheerplan wordt beleid ontwikkeld ten aanzien van het visserijkundig beheer en visserijgebruik, dat ook als bijdrage dient aan het integrale beheer van de in het beheergebied voorkomende watersystemen.

De hoofddoelstelling van het visstandbeheerplan is als volgt geformuleerd:

  1. Het verkrijgen van een gezonde, duurzame en voor de watersystemen kenmerkende visstand.
  2. Het behoud en verbetering van het sportvisserijgebruik.

Het visstandbeheerplan is een plan waarin, mede gelet op de toegekende functies van het gebied, streefbeelden voor de lange termijn en ontwikkelings- en beheersvisies voor viswater, visstand en sportvisserij worden geformuleerd en maatregelen worden genomen om deze streefbeelden te bereiken.

Ten aanzien van het te voeren visstandbeheer worden voor de planperiode tot 2009 de volgende uitgangspunten gehanteerd:

  1. Op grond van de Visserijwet is de visrechthebbende in het plangebied verantwoordelijk voor het te voeren visstand- en visserijbeheer.
  2. Als visrechthebbende streeft de federatie naar het behoud en verdere ontwikkeling van de sportvisserijmogelijkheden.
  3. Het visstandbeheer is gebaseerd op integraal waterbeheer. In het beheer staat niet alleen de visserijfunctie centraal, maar wordt door de federatie ook een duurzaam beheer voorgestaan waarbij tevens afstemming met de overige functies wordt nagestreefd.
  4. In het integrale waterbeheer wordt uitgegaan van de viswatersysteemgedachte, waarbij vooral wordt gekeken naar het (vis)ecologisch functioneren van het viswater in een groter systeem.

Deelgebiedrapport Kaderrichtlijn Water (KRW) gereed

In het afgelopen jaar heeft de federatie zitting gehad in de klankbordgroep KRW en daarnaast ook deelgenomen aan enkele workshops. Het doel van deze bijeenkomsten was om met alle belanghebbenden maatregelen en doelen te formuleren voor verbetering van de waterkwaliteit. De uitkomsten van het gebiedsproces Alm en Biesbosch staan verwoord in het deelgebiedrapport. Het in het gebiedsplan beschreven maatregelenpakket zullen de verantwoordelijke partijen moeten uitvoeren. Met dit maatregelenpakket wordt een goede stap gezet in het halen van de ecologische doelen voor het oppervlaktewateren. Het waterschap zal de maatregelen opnemen in het waterbeheersplan 2010 – 2015. In 2009 wordt het visstandbeheerplan van de federatie herzien. De maatregelen in het kader van de KRW zullen hierin worden meegenomen.

Baggeren Oude Vissershaven en Postsloot in Hank

Het waterschap Rivierenland gaat de Oude Vissershaven en de Postsloot in Hank baggeren. Het is al enige tijd bekend dat deze wateren ernstig zijn vervuild met klasse 4 slib. Om die reden kan het slib niet op het aangrenzende land worden verspreid. Het slib wordt dan ook afgevoerd naar het slibdepot Derde Merwedehaven in Dordrecht. Uit visserijkundig oogpunt heeft het federatiebestuur er bij het waterschap al lange tijd op aangedrongen dat de Oude Vissershaven en de Postsloot dienden te worden gebaggerd. De watergangen zijn veel te ondiep geworden, met grote risico’s voor vissterfte bij zuurstofgebrek in de zomer en ijsgang in de winter. Aanvullend heeft het bestuur ook aangedrongen op dezelfde problematiek in de aangrenzende Oost- of Bleekkil. Op basis van het geldende baggerplan zal deze voormalige Biesboschkreek in 2009 worden aangepakt.